Zobowiązanie cudzoziemca do powrotu

Zobowiązanie cudzoziemca do powrotu

Cudzoziemiec ma obowiązek opuścić Polskę przed upływem okresu pobytu, do którego jest uprawniony na podstawie wizy Schengen lub wizy krajowej oraz przed upływem okresu ważności tej wizy.

więcej
WIZA W USA Przedłużenie wizy w Polsce

WIZA W USA Przedłużenie wizy w Polsce

Jeśli cudzoziemiec przebywa w Polsce na podstawie wizy i chce pozostać legalnie w tym kraju po upływie okresu pobytu, który uprawnia do pobytu w Polsce na podstawie tej wizy, musi ubiegać się o zezwolenie na pobyt czasowy.
Przedłużenie wizy w Polsce jest możliwe tylko w wyjątkowych sytuacjach.

więcej
Karta Polaka

Karta Polaka

Karta Polaka jest dokumentem potwierdzającym przynależność cudzoziemca do narodu polskiego. Nie oznacza ona jednak nadania cudzoziemcowi obywatelstwa polskiego, przyznania prawa pobytu stałego w Polsce ani prawa przekraczania granic Polski bez wizy.

więcej
System podatkowy w Polsce

System podatkowy w Polsce

Podatek to nieodpłatne, przymusowe i bezzwrotne świadczenie pieniężne na rzecz Skarbu Państwa, które wynika z obowiązujących w Polsce przepisów. Podatek należy zapłacić wtedy, gdy osiąga się dochód.

więcej
banner

dsf